Birlik Tüzük

………………………..TARIMSAL BAL

ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

 

 

AMAÇ

 

MADDE 1-  ……… üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen ……… üretimini talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı tedbirler almaktır.

 

MADDE 2- Birliğin merkezi ……………….. ilçesidir.

 

            ADRES………………………………………………………………………………….

  

BİRLİĞİN GÖREVLERİ

  

MADDE 3- Birlik aşağıdaki konularda faaliyet gösterir.

           

a)      Üyelerin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

b)      Üyelerinin ürünlerine Pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek.

c)      Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek sağlamak.

d)      Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak.

e)      İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak.

f)       Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak.

g)      Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak.

h)     Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge düzenlemek.

i)        Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak.

j)       Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı olmak.

k)      Ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak.

l)       Ürünlerle ilgili her türlü kaydı tutmak.

m)    Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği uluslar arası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek.

n)      Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip  sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

ÜYELİK ŞARTLARI

 

 

MADDE 4- Birliğe üye olabilmek için aşağıdaki hususları yerine getirmek gereklidir.

           

a)      Birliğin iştigal ettiği ürün veya ürün grubu ile ilgili pazara yönelik üretimde bulunmak ve birlik aracılığı ile pazarlamayı taahhüt etmesi gereken asgari ürün miktarının belirlenmesi

b)      Çiftçi belgesi sahibi olmak.

c)      Gerçek kişiler bakımından, on sekiz yaşını doldurmuş olmak.

d)     Tüzel kişilerin birliklere üyelik başvurusu için kendi yetkili organlarınca yetkilendirilmesi gerekir.

e)     Birliğin kuruluşunda kurucu üyelerin Birlik tüzüğünü imzalamaları, sonradan Birliğe üye olanların Birlik tüzük hükümlerini kabul ettiklerine dair dilekçe vermiş olma.

f)      Belirlenen Birlik aidatını peşin ödemek.

g)     Birlik bulunduğu üretim dalında Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca sertifika veya benzeri belge veriliyorsa adına tanzim edilen bu belgenin ibrazı

 

 ÜYELİKTEN ÇIKMA

 

 MADDE 5- Üye kendi isteğiyle üyelikten her zaman çıkabilir. Bu durum Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Çıkan üyenin Birliğe olan borç ve alacakları ayrılış tarihi itibariyle kapatılması zorunludur. Ayrılan kişinin üye olduğu dönemlere ait çıkabilecek herhangi bir borç veya alacağı saklıdır. Üyenin ölümü halinde üyeliği kendiliğinden düşer, borç ve alacakları mirasçılarına intikal ettirilir.

  

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

 MADDE 6- Aşağıdaki hallerde üreticiler üyelikten çıkarılabilir.

           

a)      Kanun, Yönetmelik ve tüzükte yer alan hükümleri yerine getirmemek.

b)      Birliğin aleyhine faaliyet göstermek.

c)      Birlik talimatlarına uymamak.

d)      Üyelik aidatlarını ödememek ve birliğe karşı olan taahhütlerini yerine getirmemek.

 

Tüzükte gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz. Üyelikten çıkarılma Birlik yönetim kurulu kararı ile geçici ihraç şeklinde olur. Üyenin kesin ihracı yapılıncaya kadar bütün hakları devam eder. Çıkarılan üyelerin durumu ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

ÜYELİK AİDATI

 

 MADDE 7- Birliğin üyeleri genel kurul tarafından belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler. Giriş aidatı ile yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul tarafından belirlenir.Kuruluş aşamasında ilk giriş aidatı……….YTL olarak tespit edilmiştir.Bu aidat ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.

 

 AİDAT VE DİĞER ÜCRETLERİN ÖDENME ŞEKLİ

 

 MADDE 8- Giriş aidatı bir kereye mahsus olmak üzere üyelik başvurusu yapılırken peşin olarak ödenir. Yıllık aidatlar genel kurulca belirlenir. Genel kurulca belirlenen aidatlar ve üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler aylık, 3 aylık veya 6 aylık dönemlerde tahsil edilir.

  

BİRLİĞİN GELİRLERİ

 

 MADDE 9- Birliğin gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

a)      Üyelik aidatları.

b)      Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler.

c)      Yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış,  fon ve yardımlar.

d)      Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler.

e)      Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri.

f)       Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı.

g)      Diğer gelirler.

Birlikler, üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar.

  

BİRLİĞİN GİDERLERİ

 

MADDE 10- Birliğin giderleri, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar.

 

BİRLİĞİN DEFTERLERİ

 

MADDE 11- Birliğin defterleri şunlardır:

a)      karar defteri.

b)      Üye kayıt defteri.

c)      Gelen ve giden evrak defteri.

d)      Bilanço esasına dayalı defter defteri.

e)      Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri.

f)       Demirbaş defteri.

g)      Alındı belgesi kayıt defteridir.

 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

BİRLİĞİN ORGANLARI

 

 MADDE 12- Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE 13- Genel kurul, birlik üyelerinden oluşur.

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a)      Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek.

b)      Çalışma raporlarını incelemek.

c)      Yönetim kurulu ile denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesine karar vermek.

d)      Kesin hesapları kabul veya reddetmek.

e)      Yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak.

f)       Personel işlemleri, taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı ile üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

g)      Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisini aşmamak üzere kesilecek hizmet payını tespit etmek.

h)      Merkez birliğine temsilci seçmek.

i)       Üyelikten çıkarılmayı onaylamak.

j)       Diğer karar ve tedbirleri almak.

 

 GENEL KURUL TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

 

 MADDE 14- Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak iki şekilde toplanır. İlk genel kurul, birlik tüzüğünün Bakanlıkça tescilini müteakip ilk 6 ay içinde yapılır. Geçici yönetim kurulunca üye olarak kabul edilen bütün üreticiler ilk genel kurula katılırlar. Müteakiben yapılacak genel kurul toplantılarına da yine yönetim kurulunca birliğe üye olarak kabul edilen bütün üreticiler katılmak hakkına sahiptirler.

Genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 gün önce gündemi, toplantı tarihi, yeri ve saati belirtilmek suretiyle mahalli gazetede yapılacak ilan ile yapılır. Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı bir hafta ve çoğunluk şartı aranmadan aynı gündem ile, aynı yer ve saatte yapılır. Ancak ikinci toplantıda  kurucu üye sayısı olan en az on altı üyenin katılması şarttır. Genel kurul yönetim kurulu veya denetim kurulunun kararı ile veya genel kurul üyelerinin 1/3’ünün yazılı talebi ile toplantıya çağırabilir. Olağan genel kurul toplantıları her yıl şubat ayı içinde yapılır. Genel kurulla ilgili ilanın mahalli gazetede yayımından sonra birliğe ortak olanlar genel kurulda oy kullanamazlar.Genel kurullarda Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunludur. Bakanlık temsilcisi İl Müdürlülüğünden talep edilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

 

 MADDE 15- Birlik tüzüğünü imzalayarak kurucu üye sıfatını kazanan üreticiler, kendi aralarından beş kişilik geçici yönetim kurulunu seçerler. Geçici yönetim kurulu, ilk genel kurula kadar birliği temsil eder.

 

 MADDE 16- Yönetim kurulu, genel kurulun dört yıl için kendi üyeleri arasından seçtiği beş asil , beş yedek üyeden oluşur.

Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunanlar, aradan bir seçim dönemi geçirmedikçe aynı göreve seçilemezler.

 

 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR

 

 a)      Üye kabul etmek.

b)      Genel kurul gündemini tespit etmek, faaliyet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak.

c)      Birlik muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları sunmak.

d)      Birlik personelinin atamasını yapmak ve görevine son vermek.

e)      Birliğe hizmet satın almak.

f)       Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde birliğin taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını yapmak, birliğin mallarını yönetmek ve korumak.

g)      Birliğin faaliyet alanı içerisindeki ürün veya ürün grubu ile ilgili piyasa fiyatlarını takip etmek, Pazar araştırması yapmak ve yaptırmak.

h)      Ürün veya ürün grubunun kalitesini yükseltmek için gerekli kişi, kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

                           DENETİM KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE 17. — Denetim kurulu, genel kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birlik bilanço ve defterlerini incelemek.

b) Yönetim kurulunun faaliyetleri ile ilgili yapılan denetim raporunu genel kurulun onayına sunmak.

c) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

CEZAİ HÜKÜMLER

 

 MADDE 18- Birlikler ve üst örgütlerinin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlara dahil üyeler ile personel hakkında, Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

 MADDE 19- Tüzüğün, değiştirilmesi istenen hükümleri olağan veya olağanüstü toplantı gündemine yönetim kurulunun kararı ile konularak görüşülür. Tüzüğün değişecek maddelerinin eski ve yeni hali mahalli gazetede ilan edilerek 15 gün önce üyelere duyurulur. Tüzüğün değiştirilmesi istenen maddeleri genel kurul tarafından değiştirilir. Tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için birliğe kayıtlı üyelerin en az 2/3’ ünün toplantıya katılmış olması şartı aranır. Tüzük değişikliği kararlarında da bu üyelerin de 2/3’ ünün oyu gerekir.

 

FESİH-TASFİYE

 

MADDE 20- Birlik genel kurulu her zaman birliğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak fesih hakkında kararlar hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğunun kararı ile alınır. İkinci toplantıda hazır bulunan üyelerin sayısı kurucu üye sayısı kadar olmalıdır. Asgari on altı olmalıdır.

Birliğin feshi yönetim kurulu tarafından 7 gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir. Birlik fesih olduktan sonra birliğin bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa devir edilir.

  

TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

 

 MADDE 21- Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ile konuya ilişkin genel hükümler uygulanır.

 

 MADDE 22-Birlik üyeleri olarak ürettiğimiz   ürün veya ürün gurubunun %..... üretici birliği aracılığıyla pazarlamayı taahhüt  ederiz.