Genel Kurul

İSTANBUL BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 12. OLAĞAN GENEL

 KURUL TOPLANTISI İLANI

 

           Birliğimiz olağan mali genel kurul toplantısını, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22.04.2019 tarihinde saat 13.30 de Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevinde yapılacaktır.

Şayet çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı bir hafta sonra 29.04.2019 tarihinde Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevinde aynı gündem ile saat 13.30 da yapılacaktır.

 


GÜNDEM
1- Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması
2- Yönetim Kurulu raporlarının okunması görüşülmesi ve ibrası,
3- Denetleme Kurulu raporlarının okunması görüşülmesi ve ibrası,

4- 2018 yılı Bilanço Gelir- Gider Tablolarının okunması, görüşülmesi ve tasdiki
5- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,

6- Yeni Yönetim, Denetim Kurulu üyelerinin,  merkez birliği temsilcisinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

7- Yönetim ve Denetim kuruluna verilecek olan harcırahlar,

8- Üyelik aidatlarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu huzur hakkının belirlenmesi,

9- 2019 Tahmini bütçe ile çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

10- AB, TEDGEM, IPARD, Kalkınma Ajansları, Hibe ve projelerine katılmak üzere gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Dolum tesisi kurma, dolum makineleri alma, marka müracaatında bulunma, iktisadi teşebbüs oluşturma ve bu birimlerde görev alacak olan kişileri işe alma sözleşmesi yapabilmek için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12- Birliğimiz tüzüğü doğrultusunda fuar, kongre ve sergi düzenleme yetkisini yönetim kuruluna verilmesi,

13- Birliğimiz adına gazete dergi kitap çıkarmak ve seminer, sempozyum, panel ve konferans düzenlenmesi üzerine yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14- Dilek ve temenniler
15- Kapanış.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                   İstanbul Bal Üreticileri Birliği

                                                                                                             Yönetim Kurulu

                                                                                                                04.04.2019